Transparència

La transparència és un aspecte central a La Troca. Per una banda perquè sentim la responsabilitat de gestionar bé els diners públics que rebem i ens sembla imprescindible que hi hagi una rendició de comptes sobre el seu ús. Per promoure-ho, fem pública la informació dels balanços econòmics i memòries de funcionament, així com el balanç social i comunitari que elabora la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Tota aquesta informació ens sembla imprescindible per facilitar que les persones puguin participar de manera qualificada en el devenir de La Troca.

Memòries i balanços socials

Amb el suport econòmic de