Procés participatiu

Procés participatiu

 

Durant l’any 2017, l’equip motor de la Troca vam realitzar un procés participatiu amb un doble objectiu: contrastar la necessitat territorial de dotar-nos d’un espai formatiu per persones joves i adultes; i començar a definir el projecte i la seva oferta formativa, amb les veïnes i de forma comunitària.

Després de moltes reunions amb entitats del barri; amb veïns i veïnes, que també van ser enquestades, i amb administracions públiques, el procés participatiu, per acabar de dissenyar un espai formatiu adaptat a les necessitats de les persones adultes dels barris de Sants, va tenir el seu moment clau els dies 25, 26, 27 i 28 d’octubre de 2017, quan van celebrar-se les 4 sessions plenàries entorn el següents eixos: diagnosi, competències, pedagògic i gestió i construcció de xarxa.

Paral·lelament, es va impulsar la creació de la Comissió de seguiment, que va avaluar i validar l’esmentat procés i s’hi va presentar la Diagnosi de necessitats i recursos formatius als barris de Sants. Finalment, durant els mesos de desembre 2017 i gener 2018 també es van crear dos grups focals de persones migrades.

A continuació us presentem els resultats d’aquest procés:

1. Eix de diagnosi

Quines necessitats i oferta formativa hi ha als barris de Sants?

Amb l’objectiu de diagnosticar quina és la situació formativa dels barris de Sants, al llarg d’aquesta primera sessió es va realitzar, entre totes les participants, un mapeig del conjunt de recursos, institucions, entitats i/o col·lectius del territori que ofereixen formacions per a persones joves i adultes.

Aquesta diagnosi participativa ens va permetre dibuixar una radiografia actualitzada de la situació formativa del territori al mateix temps que ens va facilitar (re)activar les coneixences i el treball en xarxa dels diferents agents implicats en la millora de les competències clau de les persones adultes a Sants.

2. Eix de competències

Què necessita saber una persona adulta avui en dia?

Malgrat el debat obert existent encara avui, podem entendre les competències clau com a aquells coneixements i habilitats que, com a persones adultes, ens permeten transitar i intervenir en la vida de forma conscient i crítica. Aquestes competències les adquirim, mobilitzem i desenvolupem sempre en contextos determinats, uns contextos que marquen els rols què exercim (mare, fill, treballadora, ciutadà,…) i els àmbits on ens trobem.

Per tant, l’objectiu d’aquesta segona sessió del va ser especificar, de manera col·lectiva i mitjançant el debat, quines considerem que són aquestes competències clau.

3. Eix pedagògic

Quin model pedagògic volem?

Tenint en compte la importància que té l’aprenentatge significatiu i l’atenció a la diversitat a l’hora d’assolir coneixements i competèncis clau que ens ajudin a desenvolupar-nos en el nostre entorn, tant a nivell socioafectiu com a nivell ocupacional, en aquesta sessió ens vam atensar a quines són les bones pràctiques pedagògiques que ens poden permetre una personalització de l’aprenentatge segons la necessitats de cada persona, dins del marc del que suposa aprendre significativament.

4. Eix de gestió i treball en xarxa

Com gestionarem l’espai?

Com a projecte que vol tenir com a base un model de gestió comunitària, la quarta sessió va tenir la finalitat de conèixer quines estratègies poden afavorir la participació de les persones veïnes del barri, així com conèixer el teixit associatiu i els seus projectes per tal de dibuixar possibles col·laboracions i generar sinergies futures.

Conclusions

A partir de l’anàlisi conjunt de les quatre sessions participatives; la diagnosi; les enquestes; i els grups focals, vam extreure unes primeres conclusions, que van posar-se en comú en la sessió de retorn del procés participatiu, desenvolupant, després d’aquesta sessió, les conclusions definitives.