Com ho fem

La Troca és un espai d’innovació i experimentació pedagògica, un espai d’investigació-acció participativa que vol implementar una concepció transformadora de l’educació de persones joves i adultes. Els nostres referents van des de la pedagogia crítica i alliberadora, als Ateneus i Universitats Populars, passant per l’educació popular de Freire i el moviment d’educació de persones adultes de la Transició. També ho són totes aquelles experiències d’educació de persones adultes transformadores generades des dels marges, des de l’educació no formal, l’acció sociocultural i política, o des de les bases socials

Model pedagògic i organitzatiu

Entenem l’educació de persones adultes com una eina fonamental per a la transformació de persones i comunitats, on l’apoderament i la participació són eixos vertebradors. Aquesta concepció la complementem amb valors feministes, antiracistes, decolonials i interculturals i la plasmem al nostre model pedagògic, que té en compte els següents elements:

—L’alumnat participant: ens adrecem a tot el veïnat jove i adult dels barris de Sants, posant especial atenció a aquelles persones que per diverses circumstàncies (de classe, d’origen, de nivell formatiu…) tenen més dificultats per interactuar amb la societat. Això possibilita la trobada de persones diverses i afavoreix la pràctica d’una educació inclusiva i de la coeducació en un sentit ampli.

Oferim una educació integral, que té en compte les múltiples dimensions de les persones des d’un enfocament global i no fragmentari. Veiem les persones participants com a subjectes competents, partint dels seus coneixements i incentivant l’acreditació de les competències i aprenentatges adquirits a través de l’experiència de vida i laboral, a més dels acadèmics. Les persones participants estan al centre del propi procés d’aprenentatge.

— L’accés i els mecanismes d’acompanyament. La gratuïtat és una de les principals fórmules per garantir l’accés universal a La Troca. A l’hora de dissenyar l’oferta i les formes d’incorporació, tenim en compte que cal adaptar-nos a les necessitats i circumstàncies de la vida adulta, molt travessada per les responsabilitats familiars i laborals. Altres aspectes clau per fer-ho són la flexibilitat a l’hora d’incorporar-se en les formacions a través d’inscripcions trimestrals i de la matrícula viva, la durada i modulació de les formacions i la flexibilitat/modificació de l’oferta en funció de la demanda i les necessitats detectades.

Una bona acollida és bàsica per garantir la vinculació a les formacions. Per aquesta raó, totes les persones que arriben a La Troca passen per una entrevista d’acollida d’un mínim de 30 minuts. És a partir de la informació recollida que es pot establir quina formació o itinerari convé més a la persona, posant al seu abast els recursos més idonis. Trimestralment es realitza un mínim d’una tutoria d’acompanyament i avaluació. També oferim orientació i acompanyament individualitzat i integral en aspectes laborals, formatius, socials… La Troca, a més de ser un espai formatiu, és un punt de referència sobre l’oferta formativa del territori i d’accés a altres serveis públics.

–L’oferta formativa. Definim l’oferta formativa a partir de la detecció permanent de necessitats formatives no cobertes al territori i de les necessitats expressades per les persones participants. El treball amb l’entorn és clau per poder conèixer el que ja s’ofereix i el què no i per fer que les ofertes dels diferents agents siguin complementàries. Alhora la coordinació afavoreix la derivació de persones entre agents, per tal que trobin el recurs que millor s’adapta a les seves necessitats.
La nostra oferta formativa s’estructura a partir de competències bàsiques per a la vida, que han de possibilitar la resolució de situacions de la vida quotidiana, laboral i de la participació social. Alhora, també incorporem sabers pràctics i activitats socioculturals i comunitàries (sortides, celebracions de festes populars, activitats de benvinguda, etc.).
Com hem dit, l’oferta formativa s’estructura de manera trimestral, en mòduls. Aquesta oferta modular també permet configurar itineraris formatius personalitzats molt més adaptats a les necessitats i els interessos de les persones participants.

—Les metodologies. Utilitzem metodologies adaptades a l’aprenentatge adult, contextualitzades, participatives, que afavoreixin l’aprenentatge significatiu i connectat amb les trajectòries i experiències de les persones participants. Les metodologies i activitats que proposem situen les persones i el seu procés d’aprenentatge al centre i han de promoure l’apoderament i l’autonomia per desenvolupar competències, afavorint l’aprendre a aprendre i el sentit crític. Tenim com a repte aprofundir en el desenvolupament de l’aprenentatge basat en projectes, el treball globalitzat, el mètode comunicatiu en l’aprenentatge de llengües, el treball cooperatiu, la interacció entre grups, la creació d’espais d’autoaprenentatge o l’aprenentatge-servei són les principals estratègies metodològiques que fem servir.

La creació d’una Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (XIC) també és una aposta metodològica, basada en la convicció que totes les persones (també les que s’han format molt) necessiten aprendre al llarg de la vida i que totes podem ensenyar alguna cosa (encara que no haguem anat mai a l’escola). La XIC permet diversificar moltíssim l’oferta formativa de La Troca i afavoreix l’apoderament de les persones formadores i la creació de relacions de reciprocitat i suport mutu.

—L’avaluació és clau per conèixer els resultats del funcionament del projecte i podem dir que intentem avaluar-ho tot: des dels aprenentatges de les persones participants, passant pel funcionament, les relacions amb l’entorn o les dinàmiques de treball. Als processos d’avaluació hi participem tots els agents de La Troca: les persones participants, les col·laboradores, les treballadores i l’entorn. Pel què fa a l’avaluació formativa cal dir que és contínua i que -a més de l’avaluació docent- fem autoavaluacions i coavaluacions, com a estratègies per afavorir la consciència sobre el propi aprenentatge i l’autonomia.

Model de gestió

La Troca explora la gestió comunitària en l’àmbit de l’educació de persones adultes. Ho fem des de la concepció que la gestió comunitària és un repte i un camí a seguir (no un punt de partida), ja que en la societat individualista, competitiva i mercantilitzada en la qual vivim, ens costa reconèixer allò comú i, encara més, saber com implicar-nos-hi. Partim d’aquí per anar enfortint els nostres músculs comunitaris i poder fer realitat aquest model de gestió.

La participació és l’eix transversal del nostre model de gestió. Les persones col·laboradores i destinatàries tenen un paper actiu, no només a l’hora d’adquirir nous coneixements o a través de la seva col·laboració, sinó també participant i col·laborant en l’organització de les activitats, el funcionament i el seguiment de l’escola. Entenem que la participació és una competència que s’ha d’aprendre i això només s’aconsegueix posant-la en pràctica. Les participants ho han fet des del moment de la definició del projecte, mitjançant els diferents espais de participació dins La Troca:

—La participació a l’aula a l’hora de prioritzar els continguts a treballar o les activitats a desenvolupar, entre d’altres aspectes.

—Assemblees trimestrals: són el principal òrgan participatiu i de decisió, on hi participa tota la comunitat educativa (participants, persones col·laboradores i treballadores). Es valora el funcionament del projecte i es fan propostes de millora.

—Plenària: reunió mensual de les persones col·laboradores i treballadores, per reflexionar sobre temes estratègics i línies d’actuació.

—Comissions i grups de treball: les comissions són un espai permanent de debat i treball de temes específics i del dia a dia, on hi participen treballadores, col·laboradores i participants. Actualment funcionen les següents: comissió de participació, comissió econòmica, comissió de secretaria, comissió de comunicació i comissió pedagògica. Quan fa falta, es creen grups de treball per tractar temes que de forma temporal requereixen una dedicació extraordinària (organització d’esdeveniments, suport al desnonament d’una persona participant, etc.).

—Reunió d’equip: reunió setmanal de tot l’equip de persones assalariades on es tracten temes del dia a dia i de coordinació del projecte. L’horitzontalitat és la forma d’organització de l’equip professional i del projecte i el repartiment de tasques es concreta a partir de la participació en comissions.

—Claustre: espai de trobada i formació continuada de tot l’equip (professional i col·laborador) docent de La Troca, on es posen en comú dificultats i bones pràctiques i es proposen millores didàctiques rellevants.

Pel caràcter participatiu de la Troca, l’acollida i acompanyament de totes les persones col·laboradores pren especial rellevància dins el projecte, quedant recollits en el Pla de col·laboració (Pla de voluntariat).

Treball en xarxa

La Troca, com qualsevol projecte de formació de persones joves i adultes, ha de conèixer la realitat on està i ha de voler escoltar-la. Des d’un inici hem treballat per conèixer les entitats i serveis socioeducatius i que ofereixen formacions al territori, amb l’objectiu de conèixer les necessitats formatives detectades i treballar-hi en xarxa per donar-hi respostes, de forma complementària i sense duplicitats.

—Taula d’educació de persones adultes

Amb la voluntat d’estructurar el treball en xarxa a nivell territorial, l’any 2019 vam impulsar la creació de la Taula d’Educació de Persones Adultes. És un espai de coordinació d’escoles, entitats i serveis relacionats amb la formació de persones joves i adultes als barris de Sants, Hostafrancs, Sants-Badal, Font de la Guatlla i la Bordeta. Des de La Troca ens encarreguem de dinamitzar-la i d’organitzar trobades semestrals, amb l’objectiu de millorar la visualització i la coordinació de l’oferta formativa al territori. Aquesta coordinació es fa, entre altres eines, a través del ForMAP, un directori col·laboratiu que recull les formacions de persones adultes que es desenvolupen als barris de Sants.

Hi participen les següents entitats:

Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Numància
Aula d’Idiomes
Can Batlló
Casal Cívic Magòria
Casal de Gent Gran de Sants
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs
Centre Cívic Cotxeres de Sants
Centre d’Atenció Pediàtrica Integral Numància
Centre de Serveis Social de Numància
Centre Social de Sants
Consorci per la Normalització Lingüística
Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL)
Escola d’acollida de l’Ateneu Montserrat
Escola de Persones Adultes Sant Ramon de Penyafort
Fundació Gentís
La Troca
Projecte Treball als Barris – La Bordeta – Barcelona Activa
Punt Multimèdia de la Casa del Mig
Servei d’Orientació – Pla Jove

—Xarxes territorials en què participem

Coordinadora d’Entitats de la Lleialtat Santsenca
Impuls cooperatiu de Sants
Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Taula d’educació de persones adultes
Taula intercultural de Sants
Taula Social de Sants
Taula socioeconòmica de Sants centre

—Xarxes sectorials

Comissió de formació
Coordinadora per la llengua
Plataforma de Gestió Ciutadana
Plataforma Red Conecta
Xarxa d’Economia Solidària
Xarxa d’Espais Comunitaris
Xarxa Jove de Barcelona

— Formem part de

Cens d’entitats de voluntariat
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Xarxa Antirumors